ANADOLU DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI DERNEĞİ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “ANADOLU DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI DERNEĞİ”  dir.

Derneğin kısaltılmış adı “ANADAK” tır.

Derneğin merkezi Altunizade Sırmaperde Sok. Mavi Konak Sitesi B Blok. No:4      Üsküdar-İstanbul/TÜRKİYE’ dir.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Derneğin Amacı

Madde 2- Dağcılık ve doğa sporlarını tanıtıp yaygınlaştırmak, doğa sevgisinin oluşmasına ve çevre koruma kültürünün
gelişmesine
bilinçli katkıda bulunmak, üyelerinin daha sağlıklı bir beden ve ruh yapısına ulaşmasına yardım etmek, üyeler arasında sevgi,
kardeşlik ve
dayanışmayı güçlendirmektir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Bu konular üzerinden dernek, amacını gerçekleştirmek, faaliyetlerini etkinleştirmek ve geliştirmek için çalışır:

Hedeflere ulaşırken;

a-Üyelerin hak ve özgürlüklerine, farklılıklarına ve özgür ruhlarına saygılı olmak

b-Demokratik haklarının bilincinde bir üye kitlesi oluşturmak

c-Üyeler ve dernek ruhunun dokusunun uyuşmasını esas almak

d-Dünyadaki doğa sporları kulüpleri ve doğa sporcularıyla işbirliği yapmak, ilgili dünya gündemini takip etmek, doğa sporları ile
ilgili yurtdışı müsabaka ve organizasyonlara sporcularımızın katılmasını teşvik ve organize etmek, müşterek organizasyon ve
faaliyetlerde bulunmak gibi evrensel değerleri taşıyor olmak

e-Yukarıdaki faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla uluslararası standartlara sahip eğitim altyapısını  oluşturmak, doğa sporlarında
gençleri ve
çocukları bilinçlendirmek ve yetiştirmek, konuyla ilgili gerekli eğitim dokümanlarını hazırlamak ve arşivlemek

f-Etkin bir çevre koruma kültürü yaratabilmek adına:

Doğayla barışık ve doğayı sahiplenen bir toplum bilinci yaratmak

Sosyal yardımlaşma ve çevre ile ilgili dernek ve kurumlarla işbirliği içinde olmak

Doğa sevgisi ritüelleri oluşturmak

İnsanın doğaya saygılı olduğu yaşam biçimini özendirmek ve desteklemek

Doğanın temizlenmesine ve korunmasına fiili katkıda bulunmak

Yaptığımız doğa sporlarını çevre bilinci ile pekiştirmek

g-Dağ kazalarında aramaya yetkin bir ekip oluşturmak ve doğal afetler sonrasında bilgi birikimi  ve  tecrübeyi kullanarak yardıma
muhtaç kimselere destek olmak esastır.

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenler:

a-Doğa sporlarını tanıtmak ve üyeler arasında haberleşmeyi sağlamak amacıyla:

Dergi, bülten, gazete, broşür gibi eğitici yayınlar çıkarmaya çalışmak

Doğa sporlarının tanıtımını desteklemek amacıyla seminer, konferans, panel, sergi ve bilcümle sosyal etkinliği düzenlemek

Doğa sporlarıyla ilgili festival ve şenlikler düzenlemek

Evrensel kültür ve sanatı tanıtmak ve paylaşmak için diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak projeler yürütmek

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve   yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi
oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere
çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye
malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler
kurmak, işletmek ; Dernek ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir yada denetim
i altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleşmesi için yararlı
ve gerekli görülen girişim tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeler yapabilir, gerektiğinde bunları
fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren eğitim merkezleri açabilir.

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak
ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi,
spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar
üzerinde ayni hak tesis etmek, kendi alacakları için ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin
ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil
ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları
doğrultusunda harcayabilir.

10-Dernek mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir yada birçok kez dernek amaçları
doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet,
satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır-taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara
ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları
değerlendirip satabilir.

11-Medeni Kanun hükümleri gereğince kar ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak
koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrimenkuller
üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan yada olacak gelirleri ile yapacağı
sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini
kabul edebilir. Derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve
diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve
her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona
katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

13-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak
çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

14-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî
kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile
İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak
projeler yürütmek,

16-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını
karşılamak, dernek üyelerinden birinin vefatı halinde yakınlarına sosyal yardım amacıyla sandık kurmak,

17-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

18-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri
sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

19-Dernek amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar içinde, yurtiçi ve yurtdışından miktar ve değer kısıtlanmamış para ve her
türlü taşınır-taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisan, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how
gibi gayri maddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle
sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.

20-Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleşmesi için gönüllü olarak çalışan
kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir,
doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek kurtarma çalışmalar
ı ile ilgili dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlama amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.

21-Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla;Milli Eğitim Bakanlığından ve sair ilgili mercilerden yasal
izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva,
kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, sportif faaliyetleri için spor sahaları, spor salonları, kamplar,
tesisler kurabilir ve işletebilir. Her türlü Kara, Deniz ve Hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve güncel yasalara uygun
olarak izin alındığı takdirde yurtdışı da dahil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile temel afet bilinci
konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve sair konularda kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar ve sağlık
taramaları yapabilir.

22- Dağcılık ve Doğa sporlarını yaygınlaştırmak amacıyla Kamu ve özel kurum çalışanlarına, dernek ve vakıf üyelerine yönelik
eğitim, seminer ve faaliyetlerde bulunur. Dernek amacına uygun faaliyetlerden dernek amacına yönelik geliri sağlayabilir.

 

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Dağcılık ve Kampçılık, Arama-Kurtarma Faaliyetleri, Doğa Yürüyüşleri, Mağaracılık, Spor Tırmanış Teknikleri, Sualtı
ve Dalma Sporları, Bisiklet, Kayak, Kanyon, Kanoculuk, Rafting,Yamaç Paraşütü, İzcilik, Dağ Kayağı (Tur Kayağı)  ve benzeri
spor dallarında ve alanlarında faaliyet gösterir.

 

Derneğin Renkleri

Gece Mavisi-Turuncu-Beyaz

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden
ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı
gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Üyeler,   dernek  amacının  gerçekleşmesi  ve borçlarının  karşılanması  için  zorunlu ödentilere     eşit olarak katılırlar.
Dernekten  çıkan veya  çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Onursal üyeler ödenti
vermek zorunda değildir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul
veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla
tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul
edilebilir.

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları
şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün
içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Üyelerin hakları:

 

a. Eşitlik ilkesi:

 

Dernek  üyeleri  eşit  haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri  arasında  dil,  ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre
ve sınıf  farkı  gözetilemez;  eşitliği  bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle

ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

 

b. Oy hakkı:

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin
derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Yönetim
Kurulu, dernekten ayrılan veya yukarıdaki koşullar nedeniyle, çıkarılan üyelerin ödenmeyen üye aidatlarını
yasal yollarla tahsil etmekle yükümlüdür.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelikten çıkartılma veya üyeliğin reddi konusundaki Yönetim Kurulu kararlarına karşı itirazlar dernek
Genel Kuruluna yapılır.

Dernek  Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul,

2- Yönetim kurulu,

3- Denetim kurulu

4- Disiplin kurulu

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

 

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal
delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin
yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Kasım ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve
saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi,
üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Çağrı Usulü

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi
bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat
ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış
günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri
bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere
duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi
hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,
yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine
girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim
kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen
listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkan
ı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı
sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek
divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini
göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan
üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler
genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin
yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar
tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına
teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna
yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli
oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından
mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba
atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği
ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu
tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar
alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların
görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan
itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması
hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen
veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek
ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere
verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin

yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak
katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi
ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak
başkan,başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.
Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktir
de , Yonetim Kurulunun ; Yonetim Kurulu yedek üyelerinden birini göreve çağırması
mecburidir.
Yönetim Kurulu asil üyeleri aynı görevde ust uste iki dönemden daha fazla görev
yapamaz.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki
vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak
genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallar
ı satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya
ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile
yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde
genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler
ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Disiplin Kurulunun Teşkili,Görev ve Yetkileri

Madde 12- Disiplin Kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.Kendi aralarında
bir başkan seçerler.Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.

 

Disiplin  Kurulunun Görev ve Yetkileri

Disiplin kurulu,Dernek Disiplin Yönetmeliği’ni hazırlar ve hazırlanan bu yönetmeliği ve bilahare
yapılacak değişiklikleri  Yönetim Kurulu’nun onayına sunar. Dernek amaç ve onuru ile bağdaşmayan
davranışlarda ve çalışmalarda bulunan üyeler  hakkında,   Yönetim Kurulu’nca gönderilen raporları
inceler ve gerekli gördüğü hallerde Disiplin Yönetmeliği uyarınca uyarı, kınama cezası verebilir, bir
üyenin geçici veya kesin olarak üyelikten çıkarılmasını Yönetim Kurulu’na önerebilir.

 

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 13-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş aidatı olarak 40.- TL, yıllık aidat olarak 60.-TL alınır. Bu miktarları artırmaya
veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye
ödentilerinin %30 u altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması
ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği
ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 14-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler
Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden
başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına
düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı
toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu
deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.
Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden
evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri
yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu
deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade
edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması
durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli
Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne
veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve
defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli
form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi
zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler
Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre
defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 15-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.
Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya
hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile
yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri
için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri
için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler
Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşla
r tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te
örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen
biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yen
i saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler
tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler
Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu
kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler
Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek,
dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekle
r birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine
göre hareket edilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgele
r özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine
uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 16- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına
ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından
onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine
verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları
ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel
Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son
şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği
EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler
Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare
amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu
konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont,
ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi
zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili
olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne
eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim
Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler
Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği
izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz
gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 18-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu
veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya
yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim
kurulu ve denetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında
olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak
miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 20-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim
kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş
bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 21-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde
bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu
dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde  22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’ dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise
üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü
çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 23-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay
önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün
yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki
idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve
denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye
sayısı  10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegele
r de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim
ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikler
i sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna
seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

 

Temsilcilik Açma

Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu
kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen
kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel
kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde  25-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi
durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve
denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan
üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Madde  26-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı
bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının
ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye
sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma
hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim
kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararını
n alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süres
i içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ANADOLU DAĞCILIK VE DOĞA SPORLAR
I DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan
sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.
İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları
ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeler
i sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.
Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların
ödenmesinden
sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda,
devredilecek ye
r belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye
sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince
haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu
tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine
bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.
Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 27-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara
atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi)  maddeden ibarettir.

 


 

ANADOLU DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ

DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

Madde 1.

Bu yönetmelik, Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nün ve Türkiye Dağcılık Federasyonunun
belirlediği ilkeler ile sahip olduğu vizyon, misyon ve görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş kuralları ve
işleyişi korumak, dernek üyeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili
organları, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul
ve esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektir .

KAPSAM

Madde 2.

Bu yönetmelik Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nün üyelerinin tümünü kapsamaktadır.

DAYANAK:

Madde 3.

Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun Ek 9 uncu maddesi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk spor federasyonları çerçeve
statüsü ile 02.02.2007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Dağcılık
Federasyonu ana statüsüne dayanılarak ve Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun Disiplin ve Ceza
Talimatına uygun olarak hazırlanmıştır.

ORGANLAR:

Madde 4.

İş bu yönetmelikte yer alan organlar;

Yönetim kurulu

Disiplin kurulu

Genel kuruldan ibarettir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Genel Hükümler

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU:

Madde 5.

(1) Disiplin kurulu, Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Genel Kurulu tarafından bir
sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilecek, üç (3) asil ve üç (3)
yedek üyeden oluşur.

(2) Üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve kararları yazma görevin
i üstlenecek bir raportör seçerler.

(3) Disiplin Kurulu görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça
yerlerine yenisi görevlendirilemez.

(4) Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde, başkan tarafından çağrı yapılarak,
yedek üyelerden liste sırasına göre kurul tamamlanır. Yedek üyenin süresi, yerine geçtiği
üyenin kalan süresi kadardır. Disiplin Kurulu toplam üye sayısının yedek üyelerin göreve
çağırılmış olmasına rağmen Bir’e (1) düşmesi halinde, yönetim kurulu tarafından Genel Kurul
sadece Disiplin Kurulu seçimi için olağanüstü toplantıya çağrılır.

(5) Disiplin Kurulu üyelerinden herhangi birisinin şahsında, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeler
i Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddelerinde öngörülen hallerden birisinin mevcut olması
durumunda o işlemle ilgili tarafın talebiyle söz konusu üyenin yerine başkan geçici olarak
bir üye görevlendirir.

Disiplin Kurulunun Görevleri:

Madde 6

Disiplin Kurulu, Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’nün etkinliklerinde bulunan kulüp
üyeleri, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, dağ rehberi, yönetici, kulüp temsilcileri ve
görevli diğer kişilerle ilgili olay ve eylemlere ilişkin disiplin ve ceza işlerine bakar.

Disiplin Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usulü:

Madde 7.

(1) Disiplin kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere ve
kendi belirleyecekleri program çerçevesinde kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Toplantı
gündemi başkan tarafından düzenlenir. Kurul, bunun dışında Anadolu Dağcılık ve Doğa Sporları
Kulübü’nün Yönetim Kurulu Başkanı’nın isteği üzerine de toplanır. Toplantı, kurul başkanının
çağrısı üzerine ve başkan dahil en az 2 üyenin katılması ile yapılır.

(2) Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, başkanın
kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan
üyeler tarafından imzalanır.

(3) Başkan ve başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurula toplantıya katılan en yaşlı üye
başkanlık yapar.

(4) Mazeretsiz olarak üst üste iki veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan
üyelerin üyelikleri düşer.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Disiplin Cezaları ve Suçları

Genel olarak;

Madde 8.

(1) Aşağıda disiplin cezasını gerektiren fiiller ve bu fiillere verilecek cezalar ayrı ayrı belirtilmiştir.
Kurul, bu Talimatta yer almayan eylemler hakkında Türkiye Dağcılık Federasyonu Disiplin ve
Ceza Talimatı mevzuatını ve Uluslararası Dağcılık Federasyonları yönetmelik ve kurallarını esas
alarak karar verir.

(2) İşbu talimatta ve Ulusal ve Uluslararası Dağcılık Federasyonları yönetmelik ve kurallarında
belirtilen kuralların ihlalinin, bilmeme veya ihmal sonucu olduğu savı geçerli bir mazeret olarak
kabul edilemez. İhlal edeni cesaretlendiren, yardım ve yataklık eden de ihlal eden gibi cezalandırılır.

DİSİPLİN CEZALARI

Madde 9.

Disiplin cezaları:

a-Uyarı ( Sözlü ya da yazılı)

b-Kınama

c-Uzaklaştırma (1 ile 6 aya kadar)

d-İhraç (yönetim kurulunun onayına sunulmak üzere tavsiye kararı alarak)

Yukarıdaki disiplin cezalarından Uyarı , İhtar ve Kınama cezaları Disiplin Kurulu tarafından
uygulanır. Uzaklaştırma ve İhraç cezaları içinse yönetim kuruluna tavsiye kararı alınır.

Uzaklaştırma cezasında üye derneğe ait faaliyetlerin tümüne katılamaz.

UYARMA CEZASI:

Madde 10.

Uyarma cezası üyeye, görevlerinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin sözlü
veya yazılı biçimde bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

Üyelik sıfatının gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

Kulüp binasında ve faaliyetleri esnasında ya da kulüp üyesi olduğunu simgeleyen bir giysi
veya emare ile diğer üye ya da misafirlere her ne sebeple olursa olsun nezaket dışı,
iyiniyet kavramı ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak, hakaret etmek, kulübün prestijini
sarsacak eylemde ya da söylemde bulunmak, kişilerle olan ilişkilerde kaba ve saygısız
davranmak, çevresini temiz tutmamak,gürültü etmek,

Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan zamanında cevaplandırmamak

Eğitim araç ve gereçlerinin kullanım ve bakımına gerekli özeni göstermemek, derneğe ait mal,
malzeme ve araçları, özel işlerinde kullanmak,korumamak, hor kullanmak,kaybetmek,
bunlara zarar vermek ve zamanında iade etmemek

Toplantı ve törenlerin, kültür ve sanat faaliyetlerinin düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

KINAMA CEZASI:

Madde 11.

Kınama cezası, üyeye görevlerinde ve davranışlarında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

Üyelik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

Kulübün düzenlediği bir etkinlik sırasında görevli rehber ya da sorumlu ile tartışmak, görevli
veya sorumlunun söylem ve kararlarına uymamak,

Duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerine yazı yazmak, işaret ve benzeri şekiller çizmek,
yapıştırmak, bunlara veya diğer eğitim araç ve gerecine zarar vermek,

Kulübe ait mal malzeme araç ve gereçleri, evrakları, birimin yada sorumlusunun izni olmadan
almak, kullanmak,yerini değiştirmek,depolama düzenini bozmak, dernek binası dışına
çıkarmak,üçüncü şahıslara göstermek ya da vermek

Yetkili mercilerce istenen bilgileri eksik veya yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,

Yetkili mercilerce tespit edilen yerler dışında ilan asmak,

g) Ders, seminer ve konferansların, uygulama çalışmalarının düzeni bozmak

BİR AYDAN ALTI AYA UZAKLAŞTIRMA

Madde 12.

Bir aydan altı aya kadar dernekten uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

Kulüp yöneticileriyle , eğitmenleri ve diğer üyeleri tehdit etmek veya bu kişilere hakare
t etmek,

Kulüp yöneticileri ile eğitmenler ve üyeler hakkında saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar
yapmak ve bu kişiler aleyhinde üyeleri kışkırtmak ve benzeri fiillere teşebbüs etmek,

Yönetim Kurulundan izin almadan dernek içinde toplantılar düzenlemek, bu tür toplantılara
katılmak, kulübü temsil yetkisi olmadığı halde bu sıfatı takınarak beyanatta bulunmak,
toplantı veya törenlere katılmak,

Dernek görevlilerine ve üyelere fiili taciz ve saldırıda bulunmak,

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yüz kırk birinci (141.) maddesinde sayılan suçu işlemek,

Yönetimce asılmış duyuruları kopartmak, karalamak veya değiştirmek

Kulüp içinde girilmesi yasaklanan yerlere girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,

Duvarlara, kapılara, panolara, demirbaş eşyaya ve benzeri yerlere ve internet ortamında
mail gurubumuzda ve facebook sayfamızda ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazı yazmak,
işaret ve benzeri şekiller çizmek, yapıştırmak veya zarar vermek,

Yazılı veya sözlü olarak dil, ırk, renk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıc
ı faaliyetlerde bulunmak,

Kulübü bilerek maddi zarara uğratmak,

Kulüp içinde hizipçilik yapmak,

l) Eğitim araç ve gereçlerinin yıpranmasına, ağır hasarına sebebiyet verecek

özensiz ve dikkatsiz kullanımı alışkanlık haline getirmek.

DERNEKTEN İHRAÇ CEZASI

Madde 13.

Dernekten Çıkarma Cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

İdeolojik ve siyasi amaçlara huzur sükun ve kulüp çalışma düzenini bozmak ve bu
amaçlara yönelik eylemleri tahrik etmek,

Kulüpte siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afişi,pankart, bant ve benzerlerini
bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları duvar, kapı veya eşyalar veya dağ ,
kaya tırmanışlarında geçilen yerler üzerine yazmak, resimlemek, teşhir etmek, sözlü
veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,

Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle eyleme
katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya sahte delil göstermeye veya suçu
yüklenmeye zorlamak,

Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar hakkında açık ya da kapalı propaganda
yapmak , yardım talep etmek veya toplamak,

Uyuşturucu madde kullanmak,taşımak,bulundurmak veya ticaretini yapmaktan

cezalandırılmış olmak,

Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle cezalandırılmış olmak,

Kulübü bilgilendirmeden ve onayını almadan kulüple veya faaliyetlerle ilgili basın
açıklaması yapmak, kulüp adını izinsiz şekilde kullanarak yurtiçi veya yurtdışı
faaliyetler organize etmek, kişisel veya toplu etkinlikler yapmak,

Kulübün resmi kimliğini kullanarak kişisel maddi kazanç sağlamak ,

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki Kanun"a muhalefet
ederek, ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla,saldırı ve savunmada kullanmak
üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak,
bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak,

Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun çalışmasını zor kullanarak
veya tehditle engellemek,

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yüz ikinci(102.)maddesinde sayılan suçu işlemek,

Güvenlik kuvvetleri tarafından aranan kişileri saklamak veya barındırmak,

Faaliyetlerin yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, üyeleri dernek binasından
dışarıya çıkarmak, çıkarmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,

Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun işkence yapmak veya
yaptırmaktan hüküm giymiş olmak,

Uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve halleri tekrarlamak

ÖNGÖRÜLMEMiŞ DİSİPLİN SUÇLARI

Madde 14.

Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere, nitelik ve
ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.

TOPLU OLARAK İŞLENEN DİSİPLİN SUÇLARI

Madde 15.

Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tespit edilemediği durumlarda,
topluluğu oluşturan üyelerin her birine ceza verilir.

CEZALARDA AĞIRLAŞTIRICI VE HAFİFLEŞTİRİCİ SEBEPLER

Madde 16.

Disiplin cezası verilmesine neden olmuş bir fiil veya halin tekrarında bir derece ağır ceza
uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren, fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin
cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir. Toplu suç işleme ağırlaştırıc
ı sebep sayılır ve bu durumda bir derece ağır ceza verilir.

Madde 17.

Disiplin cezalarının verilmesinde tahrik ve suç işleme kastının bulunmaması gibi durumlar
hafifletici neden sayılabilir ve bir derece hafif ceza verilebilir.

TAZMİNAT

Madde 18.

Derneğin mallarına karşı istenen suçlar sabit olduğu takdirde meydana gelmiş
olan zararlar ayrıca ilgiliye tazmin ettirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Disiplin Soruşturması

SORUŞTURMA YAPTIRMAYA YETKİLİ AMİR

Madde 19.

Disiplin soruşturması disiplin kurulu üyeleri tarafından resen veya bir dernek üyesinin
ya da yönetim kurulunun yazılı talebi üzerine başlatılır.

SORUŞTURMA SÜRESİ

Madde 20.

Disiplin Soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip 3 gün içinde başlanır Disiplin Kurulu
Başkanı kurul üyelerinden birini soruşturmacı olarak görevlendirir. Soruşturma onay
tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

SORUŞTURMANIN YAPILIŞ ŞEKLİ

Madde 21.

Soruşturmacı,tanığı dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde
istinabe sureti ile de yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur.

Tutanak, işlemin nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade
alınmış ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, yazıcı ile
ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulanlar veya belge sorumlularınca imzalanır.
İstinabe talimatında, şahidin kimliği, adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa
usulüne uygun olarak yemin ettirilir ve yaptırılan yeminin şeklide yazılır.

SAVUNMA HAKKI

Madde 22.

Hakkında disiplin soruşturması açılan üyeye atfedilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını
yapacağı tarihten en az üç gün önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda, üyeden belirtilen gün
, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenir. Tebligat yapılmasının
mümkün olmadığı hallerde, üyenin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya başvurması
hususu, Kulüp lokalinin Duyuru Levhasına asılır.

Üyeye yollanacak davetiyede çağrıya özürsüz uymadığı veya özürünü zamanında bildirmediği
takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılarak hakkında gerekli
kararın verileceği belirtilir.

Makbul sayılan bir özür bildiren veya zorlayıcı sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılan
üyeye yeniden uygun bir süre verilir veya belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasın
ı göndermesi istenir.

Her türlü tebligat işlerinde, bu yönetmeliğin 27. maddesi hükümleri uygulanır.

Soruşturma,üyenin kendini gereği gibi savunmasına imkan verecek şekilde yürütülür.

Ancak, savunma bahanesiyle soruşturmanın uzatılmasına imkan verilmez.

SORUŞTURMA RAPORU

Madde 23.

Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda, soruşturma onayı, soruşturmaya
başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller,alınan savunm
a özetlenir. Her suç maddesi ayrı ayrı değerlendirilerek delillere göre suçun sabit olup olmadığı
tartışılır, suçun işlendiği hususunda kurul bir kanaate varır ise uygulanacak disiplin cezası karara
bağlanır. Varsa, belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.

Soruşturma raporu dosya ile birlikte Kulüp İdari Sekreterine teslim edilir.

CEZA KOVUŞTURMASI İLE DİSİPLİN KOVUŞTURMASININ BİR ARADA YÜRÜTÜLMESİ

Madde 24.

Aynı olaydan dolayı üye hakkında ceza kovuşturmasının başlanmış olması,disiplin
kovuşturmasını geciktirmez.

Sanığın, ceza kanununa göre mahkum olması veya olmaması disiplin cezasının
uygulanmasına engel teşkil etmez.

DİSİPLİN KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ

Madde 25.

Disiplin Kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.
Toplantı gündeminin hazırlanması ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli
yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.

Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye tam sayısının
yarıdan fazlasıdır.

Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği üye tarafından yürütülür.

Raportör üye, havale edilecek dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar
ve hazırlayacağı raporu başkana sunar.

Kurulda, raportörün, açıklamaları dinledikten sonra işin görüşülmesine geçilir.
Kurul gerek görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Konunun aydınlandığı ve
görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında oylama yapılır ve karar başkan
tarafından açıklanır.

Disiplin kurullarında her üye oyunu kabul veya red yoluyla vermekte görevlidir.
Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar özeti
üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

KARAR

Madde 26.

Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin kurulu, soruşturma raporunda önerilen
cezayı kabul edip etmemekle serbesttir. Gerekçelerini göstermek kayıt ve
şartıyla lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

KARAR SÜRESİ

Madde 27.

Disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde dosya, derhal disiplin kuruluna havale
edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en geç on beş gün (15) içinde
karar vermek zorundadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Uygulama ve İtiraz

CEZALARIN BİLDİRİLMESİ

Madde 28.

Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, Disiplin Kurulu’nun kararı incelendikten
sonra Yönetim Kurulu tarafından hakkında disiplin soruşturması yapılan üyeye yazılı
olarak bildirilir. Disiplin cezaları, gerekirse kulüp binasında ilan yoluyla da tebliğ edilebilir.

UYGULAMA

Madde 29.

Disiplin cezaları, karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır.

İTİRAZ VE YARGI YOLU

Madde 30.

Yönetmelikte belirtilen disiplin cezalarından birine bizzat şahit olan Kulüp Gene
l Başkanının re’sen verdiği uyarma ve kınama cezaları kesin olup bunlara karşı
itiraz edilemez.

Disiplin kurulu tarafından verilen İhraç kararına karşı onbeş gün içinde Yönetim
Kurulu’na itiraz edilebilir. İtiraz halinde, itiraz mercii olan Yönetim Kurulu, kararı
inceleyerek, verilen cezayı aynen veya değiştirerek kabul veya reddeder. Disiplin
Kurulu Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda gerekli işlemleri yapar, dosya idari
sekretere teslim edilir.

Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz önünde
bulundurarak, itirazı karara bağlar.

Üye aleyhine sonuçlanan kararlara karşı yargı yolu açıktır.

ZAMAN AŞIMI

Madde 31.

Bu disiplin yönetmeliğinde sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyen
üyeler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce
öğrenildiği tarihten itibaren:

Uyarma, kınama, 1 aydan 6 aya kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,

İhraç cezalarında altı ay içinde, disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin
cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren, nihayet iki yıl içinde
disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar.

CEZALARIN SİLİNMESİ

Madde 32.

Çıkarma cezası hariç, diğer cezalardan birini alan üyenin , cezasını çektikten sonra en az
bir yıl süre içinde davranışları kusursuz olursa, üyenin başvurusu üzerine disiplin kurulunun
görüşü ile cezasının silinmesi Yönetim Kuruluna teklif edilebilir. Kurul’un uygun görmesi halinde,
ceza silinir.

TEBLİGAT VE ADRES BİLDİRME

Madde 33.

Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat, üyenin kulübe kaydı sırasında bildirdiği
adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ evrağı Kulüp Binasında ilan edilmek
veya elden tebliğ edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

Derneğe kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu bildirmeyen veya y
anlış veya eksik adres vermiş olan üyeler , mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması
halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

DOSYA TESLİMİ

Madde 34.

Disiplin soruşturmasına ait dosyalar, dizi pusulasıyla birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının
altında teslim eden ve alanın imzaları bulunur.

YAZIŞMA ŞEKLİ

Madde 35.

Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır. Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı
belge dosyasında saklanır.

27. Maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
hükümleri uygulanır.